Hlavní stránka     |     Ceník     |     Kontakty     |     Fotogalerie    |     Ubytovací řád     
Ubytovací zařízení
Křičeň
dálnice D11 - exit 76
           
Pardubice * Hradec Králové * Křičeň | Apartmány a ubytovna hotelového
typu pro zaměstnance, turisty i jedince v těsné blízkosti dálnice D11

Ubytovací zařízení u dálnice D11
150 osob
40 pokojů
a apartmány
2 - 5 lůžkové
Hospůdka v budově
Zábavné večery a
šipkařské turnaje

Ubytovací řád - organizační řád a podmínky ubytování - výtah důležitých bodů

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího a organizačního řádu je povinen dodržovat každý host ubytovaný
  v tomto Ubytovacím zařízení Křičeň (dále jen "ubytovací zařízení").
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. jiný platný doklad totožnosti).
 3. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat na recepci klíče od pokoje (předat případné zapůjčené předměty, lůžkoviny, zařízení apod.) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.
 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele je přísně zakázáno.
 5. Ubytovaný host je povinen:
  • Užívat prostory přidělené mu k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek a provádět jakékoli změny.
  • Nepřenášet vybavení pokoje nebo společných prostor do jiných částí ubytovacího zařízení.
  • Nelepit na zeď plakáty či samolepky a nezatloukat hřebíky, připínáky či obdobné předměty do zdí, příp. skříní nebo jiného nábytku apod.
  • Nezařizovat prostory vlastními věcmi bez souhlasu ubytovatele.
  • Nepoužívat v prostorách ubytovny bez souhlasu a uhrazení příslušného poplatku jakékoli vlastní elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě přístrojů osobní hygieny (holících strojků, vysoušečů vlasů apod.) a nabíječek pro mobilní telefony a osobní počítače (notebooky, netbooky, tablety apod.).
  • Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo neznalostí. O každé takové jednotlivé škodě bude sepsán protokol o škodě.
  • Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
  • Při každém odchodu z pokoje, příp. společných či sociálních zařízení je ubytovaný host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů a vypnutí spotřebičů, zavřít okna a zamknout dveře.
  • Ubytovaný host je povinen veškeré elektrické spotřebiče po použití odpojit od elektrické energie (vytáhnout zástrčku ze zásuvky), a to zejména při odchodu z místnosti.
  • Dodržovat v ubytovacích prostorech dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.
 6. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
 7. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému hostu účtována smluvní pokutou ve výši 1000,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto smluvní pokutu uhradit v hotovosti při předání pokoje pracovníku recepce, příp. správci.
 8. Za ztrátu lůžkovin nebo nevrácení lůžkovin při odhlášení z ubytovny je ubytovanému hostu účtována smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý kus lůžkoviny. Ubytovaný host je povinen tuto smluvní pokutu uhradit v hotovosti při předání pokoje pracovníku recepce, příp. správci.
 9. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných hostů nezodpovídá. Každý ubytovaný host je povinen si své cenné předměty pečlivě hlídat a nenechávat je bez dozoru.
 10. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
 11. Je zakázáno sušit vyprané prádlo na pokojích a společných prostorách, s výjimkou míst, k tomuto účelu určených. Taktéž je zakázáno sušit vyprané prádlo z oken ubytovny (vyjma oken směřujících na balkon).
 12. Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek, jakékoliv návykové látky a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky. Do prostor je zakázáno vodit neohlášené návštěvy. Každá návštěva tak musí být řádně ohlášena pracovníku recepce nebo správci.
 13. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 14. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazený poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 15. Návštěvy cizích osob (osob, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny denně od 8.00 do 22.00 hod. po řádném ohlášení a předložení průkazu totožnosti na recepci.
 16. Ubytovaný má nárok na výměnu ložního prádla 1x za 2 týdny. Čisté ložní prádlo obdrží ubytovaný výměnou za špinavé ve skladu prádla a v termínech uvedených na recepci.
 17. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši 1000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, nebo okamžitým vypovězením ubytování ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení poplatku za ubytování.
 18. Zapůjčené přístroje je ubytovaný host povinen udržovat v čistotě a pečovat o ně s maximální péčí. Zapůjčení přístrojů podléhá úhradě dle aktuálního ceníku.
 19. Stížnosti hostů přijímá správce.
 20. Aktuálně platný ceník naleznete na webu www.ubytovaniudalnice.cz a v recepci UZK. Stornopoplatky při zrušení pobytu ze strany ubytovaného, resp. objednatele ubytování (tj. nezaviněného přímo ubytovatelem) činí  60% z ceny pobytu při zrušení  v době 1-7 nocí, 40% z ceny pobytu při zrušení v době 8-14 nocí, 20% z ceny pobytu při zrušení v době 15-30 nocí, vše před sděleným, resp. předpokládaným, nástupem (tzv. check-in). V den příjezdu, resp. po nástupu (tzv. check-in), činí stornopoplatek 100% z ceny pobytu, resp. z dosud nespotřebovaných služeb v případě předčasného odjezdu!
 21. Úplné znění Ubytovacího a organizačního řádu je k nahlédnutí v recepci.


Doporučení pro ubytované hosty:

 • doporučujeme hostům s sebou v případě delšího pobytu vlastní nádobí (rendlík, hrnek, sklenka, lžíce a příbor)
 • příjezd je vhodné nahlásit telefonicky, SMS, Whatsapp, Viber nebo e-mailem s předpokládaným časem
 • v případě vlastní TV nutný DVB-T přijímač (tzv. set-top-box) nebo TV s integrovaným DVB-T přijímačem (LCD), ubytovací zařízení neposkytuje svým hostům žádné televizní ani rádiové přijímače, jakožto ani zvukové či obrazové produkce, pouze umožňuje svým hostům instalaci vlastních přijímačů pouze pro jejich vlastní potřebu. V případě vlastní TV či rádiového přijímače host prohlašuje, že má řádně uhrazené poplatky za rádiové a televizní vysílaní)
 • důkladně si pročíst ubytovací a organizační řád a dodržovat jej, jelikož je kladem velký důraz na pohodlí a spokojenost všech ubytovaných hostů.
Děkujeme za pochopení a dodržování ubytovacího řádu.

 

Pokud nás budete kontaktovat, souhlasíte tím se zpracováním osobních údajů dle www.ubytovaniudalenice.cz/gdpr/
 ubytovani-hradec-kralove.d-11.cz | ubytovani-kralovehradecko.d-11.cz | ubytovani-pardubice.d-11.cz | ubytovani-pardubicko.d-11.cz | ubytovna-hradec-kralove.d-11.cz | ubytovna-pardubice.d-11.cz                                                                    © 2019